Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A zoeweb.hu tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek (a továbbiakban: Felhasználók) személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen tájékoztatóból megtudhatja, hogy a weboldal milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok módosítását vagy törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A Felhasználó a weboldal használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

2. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk 1. bekzdés a) és f) pontja.

3. A kezelt adatok köre és célja

Az zoeweb.hu nem gyűjt vagy kezel adatokat, viszont igénybe vesz harmadik felektől származó szolgáltatásokat, melyek információkat (pl.: cookie) tárolnak/érnek el az eszközön, valamint olyan személyes adatokat is (pl.: egyedi azonosítók, eszköz adatok), amiket a tartalom és a hirdetések személyreszabásához, teljesítményük méréséhez, a látogatottság méréséhez, helymeghatározáshoz, azonosításhoz, valamint termékfejlesztéshez használnak fel. Ezekről bővebben az egyes szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójában tájékozódhat.

Harmadik féltől származó, igénybevett szolgáltatások és adatkezelési tájékoztatójuk

Google Analytics:

Google Maps:

Facebook:

4. Az adatkezelő adatai

Fogd Józsefné e.v.

Székhely: 1041 Budapest, Rózsa u. 42.
Nyilvántartási szám: 57462725
Adószám: 59431060-1-41
Tel.: +36-30-970-9878
E-mail cím: zoe.zoe.fogd@gmail.com
Bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11704007-22059136-00000000

5. Az adatfeldolgozó adatai

DotRoll Kft.

Tevékenység: tárhelyszolgáltatás

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Adószám: 13962982-2-42
Weboldal: dotroll.com

6. Az adattárolás módja és biztonsága

Az adattárolás elektronikus formában történik a DotRoll Kft. (adatait lásd 5. pont) tárhelyszolgáltató Magyarországon elhelyezett szerverein. A tárhelyszolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7. Az adatok továbbítása

A Felhasználó által megadott adatok a hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag megfelelő jogalappal rendelkező hatóság vagy hivatalos szerv megkeresése esetén.

8. A Felhasználó jogai

A Felhasználó a jogait az 4. pontban megadott e-mail címen kérheti, érvényesítheti.

A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást az általa megadott adatok kezeléséről vagy kérheti azok módosítását, törlését.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ill. korlátozhatja azok kezelését vagy visszavonja hozzájárulását.

9. A Felhasználó jogorvoslati lehetőségei

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Cím: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

Utolsó módosítás ideje: 2023. július 17.

Zoeweb.hu - Életvezetési tanácsadás, életvezetési tanácsadó, terapeuta